هزینه نصب قرنیز و ابزار پیش ساخته
 • هزینه حداقل کار 550،000 تومان (یک نوبت)
 • نصب ابزار قابسازی ساده 10،000 - 13،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار قابسازی طرح دار 16,500 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار قابسازی روی سقف (ساده و طرح دار) 14،500-20،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 5 تا 8 سانتیمتر) 9،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 9 و 10 سانتیمتر) 11,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 11 تا 14 سانتیمتر) 14,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 15 تا 20 سانتیمتر) 15,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار گلویی (تا ارتفاع 10 سانتیمتر) 11،000-14،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار گلویی ( ارتفاع 11 تا 20 سانتیمتر) 17،000-19،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب گل و کرنر گوشه 13,000 تومان (هر عدد)
 • نصب گل سقفی 30,000 تومان (هر عدد)
توضیحات :
 • آماده سازی فضا قبل از انجام نصب محصولات شامل : فاصله گذاری حداقل 1/5 متری وسائل منزل/ کارگاه از سطح دیوار، اطمینان از اتصال جریان برق و تامین روشنایی در کارگاه ها و پروژه های ساختمانی در دست تکمیل
 • حداقل تا 24 ساعت پس از نصب ابزارها از رنگ آمیزی آنها پرهیز شود.
 • انجام درزگیری نهایی ابزارها به عده نقاش می باشد