هزینه نصب قرنیز و ابزار پیش ساخته
 • هزینه حداقل کار (تا 30 متر) 650،000 تومان (یک نوبت)
 • هزینه حداقل کار (تا 50 متر) 850،000 تومان (یک نوبت)
 • نصب ابزار قابسازی ساده 18،000 - 15،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار قابسازی طرح دار 18,500 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار قابسازی روی سقف (ساده و طرح دار) 17،500-22،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 5 تا 8 سانتیمتر) 14،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 9 و 10 سانتیمتر) 15,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 11 تا 14 سانتیمتر) 19,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 15 تا 20 سانتیمتر) 19,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار گلویی (تا ارتفاع 10 سانتیمتر) 15،000-21،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار گلویی ( ارتفاع 11 تا 20 سانتیمتر) 17،000-21،500 تومان (هر متر طول)
 • نصب گل و کرنر گوشه 17,000 تومان (هر عدد)
 • نصب گل سقفی 50,000 تومان (هر عدد)
توضیحات :
 • آماده سازی فضا قبل از انجام نصب محصولات شامل : فاصله گذاری حداقل 1/5 متری وسائل منزل/ کارگاه از سطح دیوار، اطمینان از اتصال جریان برق و تامین روشنایی در کارگاه ها و پروژه های ساختمانی در دست تکمیل
 • حداقل تا 24 ساعت پس از نصب ابزارها از رنگ آمیزی آنها پرهیز شود.
 • انجام درزگیری نهایی ابزارها به عده نقاش می باشد