هزینه نصب قرنیز و ابزار پیش ساخته
 • هزینه حداقل کار (تا 20 متر) 800،000 تومان (یک نوبت)
 • هزینه حداقل کار (تا 50 متر) 1،080،000 تومان (یک نوبت)
 • نصب ابزار قابسازی ساده 21،000 - 19،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار قابسازی طرح دار 22,500 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار قابسازی روی سقف (ساده و طرح دار) 25،500-22،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 5 و 6 سانتیمتر) 18،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 7 تا 10 سانتیمتر) 20,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 11 تا 14 سانتیمتر) 25,000 تومان (هر متر طول)
 • نصب قرنیز (ارتفاع 15 تا 20 سانتیمتر) 26,500 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار گلویی (تا ارتفاع 10 سانتیمتر) 25،000 تومان (هر متر طول)
 • نصب ابزار گلویی ( ارتفاع 11 تا 20 سانتیمتر) 33،000-27،500 تومان (هر متر طول)
 • نصب گل و کرنر گوشه 22,000 تومان (هر عدد)
 • نصب گل سقفی 100,000 تومان (هر عدد)
توضیحات :
 • آماده سازی فضا قبل از انجام نصب محصولات شامل : فاصله گذاری حداقل 1/5 متری وسائل منزل/ کارگاه از سطح دیوار، اطمینان از اتصال جریان برق و تامین روشنایی در کارگاه ها و پروژه های ساختمانی در دست تکمیل
 • حداقل تا 24 ساعت پس از نصب ابزارها از رنگ آمیزی آنها پرهیز شود.
 • انجام درزگیری نهایی ابزارها به عده نقاش می باشد