پتاحور


ابزارهای پیش ساخته باولاچی

قاب دیوار | کمربند میانی | گل گوشه | گل وسط

عرض : 20 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 19،250 تومان | A02D

عرض : 25 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 24،500 تومان | A03D

عرض : 35 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 37،000 تومان | A35W
 
 
 عرض : 40 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 43،000 تومان | A10W

 عرض : 46 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 43،000 تومان | A46W

عرض : 70 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 70،000 تومان | A70W

عرض : 90 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 77،500 تومان | موجودی : 108 متر طول | A90R

عرض : 90 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 77،500 تومان | موجودی : 108 متر طول | A90P
 
عرض 82 میلیمتر | قیمت هر متر طول : 107،900 تومان | موجودی : 4 متر طول | C3430

ابعاد : 120*120 میلیمتر | قیمت هر عدد : 33،000 تومان | موجودی : 40 عدد | مکمل : AA02DC | A02D

ابعاد : 103*103 میلیمتر | قیمت هر عدد : 37،000 تومان | موجودی : 44 عدد | مکمل : AA03DP |A03D

ابعاد : 200*200 میلیمتر | قیمت هر عدد : 45،125 تومان | موجودی : 32 عدد | مکمل : AA03LG |A03D

ابعاد : 105*105 میلیمتر | قیمت هر عدد : 28،310 تومان | موجودی : 24 عدد | مکمل : AA03LP |A03D
 
ابعاد : 65*155 میلیمتر | قیمت هر عدد : 33،000 تومان | موجودی : 30 عدد | مکمل : AF02DC |A02D

ابعاد : 70*155 میلیمتر | قیمت هر عدد : 39،020 تومان | موجودی : 18 عدد | مکمل : AF03DC |A03D