پتاحور

  • ST3||||4337||||PS

  • B8||||4338||||PS


ابزار گلویی  
  NOMASTYL


 متریال :  پلی استایرن               
  رنگ پذیر  
 


 ویژگی ها
: سبک، ارزان قیمت | ابزار های گلویی PS از جنس فوم فشرده و مختص استفاده در سقف می باشد


  کد محصول : E13                                   ارتفاع : 95 میلیمتر

عرض : 45 میلیمتر

قیمت :
48,700 تومان
 

موجود

       
 

 


کد محصول : B8 | ارتفاع : 82 میلیمتر | عرض : 82 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 34,500 تومان

موجود

کد محصول : A2 | ارتفاع : 50 میلیمتر | عرض : 50 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 15,400 تومان

موجود


 
     
  کد محصول : GO | عرض: 80 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 34,300 تومان

موجود

      کد محصول : K | ارتفاع : 70 میلیمتر | عرض : 70 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 27,800 تومان

موجود


 

 
   
  کد محصول : GP | عرض: 100 میلیمتر | ضخامت : 100 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 37,360 تومان

موجود


      کد محصول : A1 | ارتفاع : 80 میلیمتر | عرض : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 34,320 تومان
موجود


 
 
   
  کد محصول : ST3 | ارتفاع : 75 میلیمتر | عرض : 75 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 35,360 تومان

موجود


      کد محصول : AT | ارتفاع : 100 میلیمتر | عرض : 95 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 35,900 تومان
موجود


       
  کد محصول : B5 | ارتفاع : 50 میلیمتر | عرض : 50 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 14,800 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)


      کد محصول : B2 | ارتفاع : 35 میلیمتر | عرض : 35 میلیمتر
قیمت هر متر طول : ....... تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

 کد محصول : C | عرض: 65 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 33,900 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : D | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 50 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 13,360 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : E | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 25 میلیمتر
قیمت هر متر طول : ......... تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول :F | عرض: 30 میلیمتر | ضخامت : 35 میلیمتر
قیمت هر متر طول : ........ تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : A3 | ارتفاع : 30 میلیمتر | عرض : 30 میلیمتر
قیمت هر متر طول : ......... تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)

کد محصول : A | ارتفاع : 110 میلیمتر | عرض : 110 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 45,680 تومان
موجود

کد محصول : GT | عرض: 50 میلیمتر | ضخامت : 120 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 35,360 تومان

موجود
کد محصول : H | عرض: 50 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 15,440 تومان

موجود
کد محصول : I | عرض: 15 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 12،160 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : J | عرض: 65 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 15,440 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)  کد محصول :M1 | عرض: 30 میلیمتر | ضخامت : 120 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 36,160 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

      کد محصول : M2 | عرض: 120 میلیمتر | ضخامت : 60 میلیمتر
قیمت هر متر طول : ........ تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
 
     
  کد محصول : N | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 70 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 15,440 تومان

موجود

      کد محصول : O | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 12،160 تومان

موجود
 
     
  کد محصول : N24 | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 70 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 341,200 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

      کد محصول : O16 | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 205,000 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
 
     
  کد محصول : O24 | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 229,400 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

      کد محصول : QR | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 6،600 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
 
     
  کد محصول : SM | عرض: 95میلیمتر | ضخامت : 105 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 36,160 تومان

موجود

      کد محصول : TL | عرض: 150 میلیمتر | ضخامت : 150میلیمتر
قیمت هر متر طول : 58,600 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
           

کد محصول : B1 | ارتفاع : 80 میلیمتر | عرض : 65 میلیمتر
قیمت هر متر طول : ........ تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید. 


لینک ورود به تلگرام : 

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA