پتاحور


  • Z7||||4320||||گلویی

  • WT5+WL1||||4321||||گلویی

  • WT24||||4322||||گلویی

  • AD22||||4323||||گلویی

ابزار دیواری
ابزار دیواری
ابزار های دیواری و قطعات دکوراتیوابزار گلویی

  ARSTYL


 متریال :  پلی یورتان             
  رنگ پذیر  

 ویژگی ها : لاکچری، رده گران قیمت، دارای طرح های متنوع
 کد محصول : Z2 | عرض: 85 میلیمتر | ضخامت : 85 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 83,820  تومان

موجود
کد محصول : Z4 | عرض: 125 میلیمتر | ضخامت : 125 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 97,680  تومان

موجود

 
     
  کد محصول : Z6 | عرض: 120 میلیمتر | ضخامت : 125 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 97,240 تومان

موجود

      کد محصول : Z7 | عرض: 220 میلیمتر | ضخامت : 100 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 138,490 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

 

 
   
  کد محصول : Z9| عرض: 70 میلیمتر | ضخامت : 35 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 55,990 تومان

موجود
      کد محصول : Z11| عرض: 150 میلیمتر | ضخامت : 70 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 92,400 تومان

موجود
کد محصول : AC18
قیمت 4 قطعه : --- تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

کد محصول : Z24 | عرض: 125 میلیمتر | ضخامت : 125 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 97,680 تومان

موجودکد محصول : Z18 | عرض: 60 میلیمتر | ضخامت : 50 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 44,220 تومان

موجود
کد محصول : Z41 | عرض: 175 میلیمتر | ضخامت : 170 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 174,460 تومان
موجودکد محصول : Z8 | ارتفاع : 30 میلیمتر | ضخامت : 65میلیمتر
قیمت هر متر طول : 55,770
تومان
موجود

کد محصول : Z3 | ارتفاع : 75 میلیمتر | ضخامت : 105 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 74,360
تومان
موجود

کد محصول : Z52 | عرض: 75 میلیمتر | ضخامت : 75 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 68,640 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : L1 | عرض: 150 میلیمتر | ضخامت : 150 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 165,110 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : L2 | ارتفاع : 250 میلیمتر | ضخامت : 200 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
247,830
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : L3 | ارتفاع : 145 میلیمتر | ضخامت : 175 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
137,610
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : L4 | ارتفاع : 100 میلیمتر | ضخامت : 100 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 110,330
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : L5 | ارتفاع : 200 میلیمتر | ضخامت : 200 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
219,670
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : Z5 | ارتفاع : 125 میلیمتر | ضخامت : 125 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
97,680
تومان
موجود
کد محصول : Z16 | ارتفاع : 50میلیمتر | ضخامت : 70 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
55,880
تومان
موجود
کد محصول : Z17 | ارتفاع : 115 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
69,740
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : Z20 | ارتفاع : 85 میلیمتر | ضخامت : 90 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
62,920
تومان
موجود
کد محصول : Z21 | ارتفاع : 115 میلیمتر | ضخامت : 110 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
76,890
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : Z22 | ارتفاع : 105 میلیمتر | ضخامت : 125 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
86,000
تومان
موجود
کد محصول : Z40 | ارتفاع : 170 میلیمتر | ضخامت : 175 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
153,670
تومان
موجود
کد محصول : Z42 | ارتفاع : 170میلیمتر | ضخامت : 175 میلیمتر
قیمت هر ست :
683,760
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)  کد محصول : Z51 | ارتفاع : 150 میلیمتر | ضخامت : 150 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
137,390
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)

      کد محصول : Z1220 | ارتفاع : 50 میلیمتر | ضخامت : 76 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
57,970
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
       
  کد محصول : Z1240 | ارتفاع : 40 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
37,510
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
      کد محصول : 1250 | ارتفاع : 35 میلیمتر | ضخامت : 35 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
33,330
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)

       
  کد محصول : Z14 | ارتفاع : 80 میلیمتر | ضخامت : 85 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
67,210
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
      کد محصول : MC1 | ارتفاع : 220 میلیمتر | ضخامت : 340 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
245,740
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)

           
  کد محصول : AD21 | ارتفاع : 60 میلیمتر | ضخامت : 255 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 151,250
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)

      کد محصول : AD22 | ارتفاع : 100 میلیمتر | ضخامت : 255 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
153,890
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
           
  کد محصول : AD23 | ارتفاع : 115 میلیمتر | ضخامت : 185 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
144,540
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
      کد محصول : AD24  | ارتفاع : 150 میلیمتر | ضخامت : 150 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
144,540
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)


           جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید. 


لینک ورود به تلگرام : 

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA